رنگین کمان(باران بهاری)؛نه اینها شعر نیستن!...

دیوانه کنی هر دو جهانش بدهی***دیوانه تو هر دو جهان را چه کند

مهر 91
1 پست